Main Page Sitemap

Leuk voor mobiele chat kamers


leuk voor mobiele chat kamers

Voorwaarden: de onderhavige gebruiksvoorwaarden;.
Deze gesprekken kunnen plaatsvinden tussen gebruikers onderling en tussen gebruikers en fictieve profielen (zogenaamde Chathosts).Voordat je gebruik maakt van willen wij je wijzen op de volgende zaken.Op zoek naar een chatbox voor op je website?De chatboxen van de Place2Chat chat zijn geschikt voor PC voor alle typen browsers (webchat) via een irc client (mirc mobiel en tablets (AndroIRC).Is een flirt- en datingsite waarbij gebruikers de vrijheid genieten om zichzelf te uiten.Mits de Member aan alle in het aanbod gestelde (betalings)voorwaarden heeft voldaan, verleent Marble communications de Member een persoonlijk, niet-exclusief, herroepbaar en een beperkt gebruiksrecht (licentie) voor toegang tot en het gebruik van Website.Member dient er rekening mee te houden dat Marble communications geen actie kan ondernemen met betrekking tot de tegenvordering van Member, tenzij Members kennisgeving strikt voldoet aan de voorgaande vereisten.Lees deze privacyvoorwaarden zorgvuldig door zodat u weet hoe uw persoonsgegevens worden verkregen en verwerkt.Member dient zich er tevens van bewust te zijn dat wanneer Member betrokken is bij communicatie via internet met mensen die onbekend voor de Member zijn, dat deze mensen niet noodzakelijkerswijs hoeven te zijn wie zij pretenderen te zijn en dat deze mensen misleidende informatie.Je kunt gratis geile lesbische chat met de mirc scripts chatten in verschillende kleuren en gebruik maken van zogenaamde Talkers.Marble communications kan voorts het recht tot gebruik van de Diensten eenzijdig uitbreiden, beperken of intrekken, met dien verstande dat zulks geen betrekking heeft op de Diensten waarvoor Member reeds heeft betaald en ten aanzien waarvan hij nog beschikt over niet-verzilverde Credits.Het imiteren van andere personen of entiteiten middels memberprofielen of anderszins;.Als u minderjarig bent en de Website gebruikt, dient u het gebruik van de Website onmiddellijk te staken en geen persoonsgegevens aan Marble communications te verstrekken.Member kan van zijn recht van ontbinding gebruik maken door daartoe per email een verzoek in te dienen bij Marble communications.Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze Voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet.Indien Marble communications dat nalaat, impliceert dit niet dat Marble communications het gedrag van Member goedkeurt.Marble communications en Member nemen redelijke maatregelen om te voorkomen dat anderen dan de Member kennis kunnen nemen van de aan de Member verstrekte Inlogcode.Member is zelf verantwoordelijk voor de interacties die hij al dan niet middels de website met andere Members, hosts of met het bedrijf voert.
Als Marble communications wijzigingen in deze privacyvoorwaarden doorvoert, zal zij u daarvan voorafgaand middels de Website in kennis stellen, tenzij de wijziging van ondergeschikte betekenis.
[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap